Search

Vigo, 8 de xullo de 2020.-

O alcalde, Abel Caballero, e o delegado da Zona Franca, David Regades, asinaron, esta mañá, un protocolo de colaboración entre ambas as institucións co obxecto de establecer as bases para o desenvolvemento da ampliación do Polígono de Balaídos.

Dun tempo a este parte, un dos sectores produtivos máis importante da Cidade de Vigo (e mais da súa área de influencia), como é o da automoción, veñen expoñendo ós representantes do Concello e do Consorcio a urxente necesidade de ampliar o Polígono Industrial de Balaídos de cara ó mantemento e, como non, á consolidación do sector. Na práctica, as súas inquedanzas maniféstanse polo empuxe da produción noutras zonas do mundo, o cal pode provocar a perda da competitividade da automoción viguesa, tan importante na economía local.

A urxencia desta necesidade, compartida pola Zona Franca e o Concello de Vigo, faise máis evidente se temos en conta a imperiosa necesidade de dispor de espazos suficientes para adaptar os seus procesos produtivos ás rapidísimas evolucións ás que están sometidos (coche eléctrico, conectado e compartido). De non ser así, corremos o risco da perda da súa competitividade na área de Vigo, cos enormes pexuizos que elo suporía.

Así pois, ambas institucións, conscientes da importancia de dita actuación no artellamento do sistema produtivo da área urbana de Vigo e a súa zona de influencia, da complexidade que leva aparellada a súa xestión, e da magnitude dos recursos previstos para a súa consecución, consideran que resulta necesaria a súa implicación no desenvolvemento da ampliación do Polígono lndustrialde Balaídos, no termo municipal de Vigo.

De cara a consecución dos obxectivos previstos, ámbalas dúas partes acordan a constitución dun grupo de traballo paritario que decida, e previas consultas ás administracións con competencias, o a seguir para a ampliación do Polígono lndustrial de Balaídos.

Para que esto sexa posible, formarán un grupo de traballo que estará integrado polas persoas designadas, aos efectos, polo Concello de Vigo e polo Consorcio da Zona Franca.

Unha vez se determine o procedemento a seguir para o desenvolvemento desta actuación, as partes formalizarán un Convenio no que se determinen os compromisos concretos. Este Convenio incorporará as previsións necesarias para garantir viabilidade desta actuación, entre as que estarán que o documento no se qu e plasmen as condicións urbanísticas do desenvolvemento.

O alcalde sinalou “a importancia de xerar chan industrial na cidade porque non podemos volver atoparnos coa situación de que haxa empresas que non poidan quedar en Vigo por falta de chan” . Ademáis, quiso agradecer á Zona Franca, e especialmente o labor do seu Delegado, o traballo que está a facer e polo seu compromiso coa cidade de Vigo.

Pola súa banda, David Regades manifestou que para Zona Franca e para Vigo “O polígono de Balaídos, onde está ubicada a factoría de Citroën é prioritario, por iso, hoxe estamos a dar un paso máis para a ampliación do mesmo”. Ademais, o Delegado sinalou que “o ser unha ampliación do existente, tamén será declarado libre de impostos”. Con este protocolo xa empezamos a facer o proxecto sectorial e a debuxar o futuro da man do Concello co reflexo que está no plan xeral."

INTRODUCCIÓN:

BFA es una iniciativa promovida por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (XESGALICIA); el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) y Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, SA SME (VIGO ACTIVO), la Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), y el Groupe PSA.

Su objetivo es la aceleración y consolidación de proyectos especializados en automoción y su transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y retengan talento; contribuyendo así a fortalecer el posicionamiento del sector y a incrementar su proyección internacional. Con la visión de convertirse en un referente en la promoción de la innovación abierta y disruptiva del sector de automoción, se despliega en tres ejes estratégicos centrados en la promoción de la cultura emprendedora, el desarrollo de un ecosistema de innovación abierta y el fomento del tejido empresarial. Y para ello cuenta con el liderazgo de la industria y el apoyo de los agentes necesarios para consolidar un ecosistema de innovación en el sector de automoción en Galicia.

Las bases que aquí se despliegan tienen como objeto explicar las características del programa, los términos y condiciones de participación de los proyectos que se presenten a la convocatoria y, finalmente, los aspectos legales para la relación entre los participantes y BFA. En el apartado, “Características de BFA”, se presenta la iniciativa incluyendo los aspectos diferenciales, entre los que destaca el liderazgo de la industria y el apoyo al ciclo completo del proyecto, los recursos puestos a disposición de los proyectos y las condiciones de la financiación.

En el siguiente apartado, “Términos y condiciones”, se detallan aspectos que son importantes de cara a la participación de los proyectos en BFA, como pueden ser los criterios de elegibilidad o de evaluación de los proyectos, así como las exigencias a los proyectos durante las fases de aceleración y consolidación.

En el apartado dedicado a “Aspectos Legales” se tratan temas como las responsabilidades, la propiedad intelectual o la protección de los datos personales de los participantes en el programa.

Por último, en los “Anexos” figura toda la relación de documentación a presentar para la solicitud y justificación de la financiación de las distintas entidades; GAIN, XESGALICIA y VIGOACTIVO. Así mismo, en el último anexo, se recogen las temáticas de especial interés definidas por y para el sector de automoción.

CARACTERÍSTICAS:

En este apartado se abordan las características del Business Factory Auto estructurada en los aspectos diferenciales, que diferencia a este programa de otras iniciativas similares, los recursos que se pondrán a disposición de los participantes, las fases en las que se estructura el programa, el calendario de esta 5ª edición y las condiciones de financiación.

Aspectos diferenciales de BFA Carácter vertical Business Factory Auto es una aceleradora de carácter vertical centrada en el sector de automoción. Esto aporta notables ventajas a los proyectos participantes, que pueden contar con mentores y tutores totalmente expertos en el sector y con una red de contactos especializada; y que además comparten proceso de aceleración y/o consolidación con proyectos de su mismo sector de actividad, con la consecuente generación de sinergias. Liderada por la industria Proyecto liderado por CEAGA y Groupe PSA, respaldado por la Xunta de Galicia, CZFV y las empresas de componentes del sector de automoción de Galicia.

Programa formativo contrastado Programa formativo a cargo de la Universidad Corporativa de CEAGA (UCC), con diferentes reconocimientos internacionales de primer nivel, con un panel docente formado por profesionales en activo del sector de automoción de Galicia. Ecosistema de innovación abierta Apoyado por todos los agentes del sistema de innovación abierta: centros tecnológicos, clústeres, universidades, etc. Promoción de la cultura emprendedora en el ecosistema Desarrollo de una comunidad en la que las iniciativas emprendedoras encuentren un espacio propicio y favorable.

Apoyo al ciclo completo A través de los instrumentos adecuados de formación, aceleración e inversión y una fase de consolidación que permita un desarrollo sostenible de las empresas. Alcance internacional Capacidad de atracción de talento a nivel global, proporcionando un programa de capacitación y apoyo a los equipos.

Recursos puestos a disposición de los proyectos Espacio coworking BFA Los proyectos participantes podrán ubicarse en las instalaciones que la Zona Franca de Vigo pone a disposición del BFA. Este espacio de coworking favorece la creación de un ambiente propicio para el buen desarrollo del proyecto.

Existen también salas individuales a disposición de todos los proyectos para celebrar reuniones individuales. Formación BFA El programa Business Factory Auto cuenta con sesiones formativas en las cuales los miembros de los proyectos podrán empaparse de todo lo necesario sobre la cultura del sector auto.

La formación será impartida por expertos independientes con experiencia contrastada en el sector de automoción, los cuales tratarán de guiar a tu equipo y a tu proyecto a la obtención de los resultados deseados con la aplicación de sus conocimientos.

Tutorización Las tutorías tendrán dos modalidades: técnicas y de gestión. Las tutorías técnicas serán impartidas por un profesional especializado en el sector automoción y será el encargado del seguimiento continuo del proyecto. Las tutorías de gestión las realizará un profesional especializado en gestión de empresas y desarrollo de negocio.

Networking Compartir espacio en coworking BFA con otros emprendedores, tutores y formadores independientes contribuye a crear una vibrante atmósfera de intercambio de conocimientos y colaboraciones conjuntas.

BFA organiza eventos y mítines donde conocerás profesionales con mucho que aportar a tu proyecto. Financiación Desde el BFA se ofrece una financiación muy ventajosa para los proyectos. Contacto directo con el sector automoción de Galicia Business Factory Auto es la puerta de entrada a la industria del automóvil.

La participación en el programa podrá ayudar a tu empresa/proyecto a desarrollarse y darle una mayor visibilidad para poder llegar a los OEM y TIER del sector.

BFA es una herramienta en donde tu proyecto permanece en contacto con otros proyectos relacionados con el sector auto de Galicia. Fases del programa La iniciativa consta de cuatro fases principales, tal y como se indica a continuación:

Lee el texto completo e inscríbete en estos enlaces:

http://www.bfauto.es/es/bases-del-programa

http://www.bfauto.es/es/

VIGO CONTARÁ CON UN COMPLEJO DE NEGOCIOS ENFOCADO A LA NUEVA ECONOMÍA

Vigo, 26 de junio de 2020.-

En una tarde de sesiones sucesivas hoy se han celebrado en Zona Franca las reuniones telemáticas de sus dos máximos órganos de dirección y gestión, el Pleno y el Comité Ejecutivo. Presidido el primero por el Alcalde, Abel Caballero, y el segundo por el Delegado, David Regades, en ambas juntas se aprobó la compra del edificio de la calle López Mora, hasta ahora propiedad de Abanca y que en su día fue el centro de informática de Caixavigo, una propiedad que consta de cuatro edificios ubicados entre las calles López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas en una parcela de unos 8.500 metros cuadrados, por los que Zona Franca pagará el precio de tasación de 12.277.145 euros. En palabras de Regades “Zona Franca se compromete a realizar en esta propiedad un gran proyecto que vaya más allá de un clásico centro de negocios, queremos hacer complejo a favor de las nuevas necesidades de la economía donde se dedique especial atención a la I+D+i, a las nuevas tecnologías y como es habitual en nuestro trabajo, en estrecha colaboración con la Universidad”. Además de la repercusión directa que esto pueda tener en el impulso económico, los máximos responsables de Zona Franca consideraron que esta gran inversión supondrá también un activo dinamizador del entorno urbano donde se incardina la parcela que lleva años sin actividad.

Con esta decisión, Zona Franca cierra un proceso para la adquisición de inmuebles en Vigo que se abrió mediante licitación pública el pasado mes de julio en dos diferentes lotes, uno de ellos por el que se buscaba un inmueble dentro del Casco Vello de la ciudad, quedó desierto, y este otro al que se presentaron tres ofertas de las que la única admitida fue la presentada por Abanca sobre la que se solicitó a los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda un informe-tasación de estos inmuebles. Este informe fue emitido con fecha 24 de febrero do 2020 por la Unidad Técnica de la Delegación de Economía y Hacienda de Galicia del Ministerio de Hacienda sobre el que se ha establecido la cantidad mencionada. Cabe señalar que en otro informe emitido por el director de Servicios Técnicos y Obras del Consorcio, se valoró la rehabilitación de los cuatro inmuebles en 9.892.835 euros sin contar los equipamientos. Este documento definió una superficie alquilable de 12.362 metros cuadrados y la posibilidad de habilitar 122 plazas de aparcamiento y sobre este esquema se realizó un estudio de viabilidad económico-financiera que consideró viable la inversión. Como explicó Regades, todos estos documentos avalan que este proyecto de inversión pública se ha sometido a un proceso riguroso de selección y evaluación.

Durante la sesión plenaria, el delegado informó al presidente y al resto de los vocales de las principales decisiones que se han ido tomando durante estos meses, particularmente de las medidas destinadas a mitigar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus COVID-19 sobre las empresas instaladas y radicadas en los distintos inmuebles y polígonos del Consorcio. Regades también, avanzó las nuevas estrategias en las que se está trabajando en Zona Franca para impulsar la reactivación económica en el tiempo post-Covid que requieren un aumento de la inversión pública para estimular la economía en el corto plazo y otras medidas de fortalecimiento de nuestras empresas hacia una economía más productiva, competitiva y sostenible a medio y largo plazo.

En la foto: David Regades, Delegado Zona Franca, Paco Ferreira, Alcalde de Gondomar, Calixto Escariz - Abogado, José Ramón Torres - Director del Dpto. Obras ZF, Rosa Eguizábal - Directora Dpto. Promoción Económica de ZF, Jose María Valcárcel - Técnico Administración General

Está considerado por la Universidad de Vigo como un proyecto clave para sectores como el metal y la automoción

Vigo, 16 de junio de 2020.-

Para analizar tanto los avances como los pasos pendientes de dar para realizar la reordenación y posterior ampliación del polígono de A Pasaxe, el delegado, David Regades y el alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, han mantenido una reunión de trabajo con sus equipos técnicos en las oficinas de Zona Franca. Esta área industrial, considerada por estudios de la Universidad como un proyecto clave para sectores como el metal y la automoción, tiene que avanzar en doble vía, por un lado en la primera fase el Ayuntamiento va a mejorar la urbanización y los servicios del área ya construida en común acuerdo con las empresas instaladas y, por su parte, Zona Franca , ha redactado y está tramitando un convenio entre esta institución y el municipio para realizar su ampliación en 400.000 metros cuadrados.

Ferreira explicó que antes de la pandemia Gondomar aprobó el proyecto de reparcelación y equidistribución de cargas y beneficios del polígono de A Pasaxe, lo que permitirá actuar sobre más de 200.000 metros cuadrados en los que operan más de cien empresas con lo que se abrió un nuevo horizonte en un parque que llevaba bloqueado desde su creación, en 1964, al encontrarse emplazado en suelo rústico. Los 3,4 millones necesarios para ejecutar las obras tendrán que ser abonados por los empresarios allí instalados mediante la fórmula de cooperación. Tal y como dijo Ferreira, la licitación de los trabajos se sacarán ahora a concurso para que las obras comiencen lo antes posible y que de esta manera se puedan llevar a cabo las dotaciones y servicios a la totalidad del polígono.

La Zona Franca como institución encargada de ampliar en 400.000 metros el complejo existente, una vez que se apruebe el convenio se pondrá en contacto con los propietarios de suelo para explicarles el proyecto que conseguirá que, una vez finalizado, el polígono de A Pasaxe cuente con más de 600.000 metros cuadrados de extensión que, según estimaciones, podrá dar empleo a unas 10.500 personas en un nuevo entorno. Para que este suelo se realice con un diseño urbanístico integrador y con los servicios y equipamientos que los nuevos tiempos requieren para desarrollar todo tipo de actividades industriales, la Zona Franca tiene en sus presupuestos una partida total de 29 millones de euros entre asistencias técnicas, adquisición de bienes y derechos, costes de urbanización y otros conceptos. Para completar esta área, Regades está en conversaciones el regidor vigués para que en el nuevo plan general de ordenación que está preparando el Ayuntamiento de Vigo se contemple una nueva superficie industrial colindante con A Pasaxe en A Garrida.

Infraestructura Logística 4.0 permitirá optimizar la gestión de cargas y los flujos intermodales entre ferrocarril, barco y transporte por carretera.

Vigo, 10 de junio de 2020.-

Para seguir dando pasos para la construcción de una gran plataforma logística que permita a los proveedores del sector de la automoción del área viguesa optimizar tanto la gestión de sus cargas como los flujos intermodales entre ferrocarril, barco y transporte por carretera, Zona Franca, su sociedad de capital-riesgo Vigo Activo y CEAGA, como promotores de la sociedad “Infraestructura Logística 4.0” han confirmado el plan financiero redactado por el que se aportarán un primer capital de 870.000 euros para una inversión final que superará los 4,35 millones de euros y para la que aspiran a captar fondos FEDER.

En ese plan, que no se ha visto alterado por los nuevos escenarios económicos surgidos a raíz de la crisis de la Covid19, los responsables de la fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) han presentado la incorporación a la sociedad de una nueva entidad privada para optar con mejores perspectivas a las ayudas convocadas por el Instituto Gallego de Promoción Económica a la inversión para infraestructuras locales (programa de Centros de Fabricación Avanzada), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Esta participación privada en el proyecto aporta la experiencia de una empresa de ingeniería avanzada tanto en procesos industriales como de innovación, especialmente en los aspectos recogidos en el European Green Deal considerados prioritarios por la UE a raíz de la pandemia. El diez por ciento del capital social aportado por el socio privado será cedido por CEAGA por lo que no se alterarán los compromisos y condiciones pactadas por el CZFV y VIGOACTIVO en el acuerdo de agrupación.

El Delegado David Regades asistió esta mañana en Zona Franca a una demostración de la eficacia de las tecnologías VKM.

Vigo, 1 de junio de 2020.-

El delegado David Regades ha asistido esta mañana a la presentación de la unidad patentada por SafetyWay, empresa asentada en la Zona Franca de Vigo, que reduce en un 99,99% los patógenos en todo tipo de superficies, internas y externas, incluso en dispositivos electrónicos y todo tipo de artículos susceptibles de ser contaminados por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

Esta cámara utiliza una tecnología innovadora fruto de la investigación en colaboración con el grupo BiotecnIA del departamento de Enxeñería Química de la Universidad de Vigo y la empresa considera que es una solución válida para devolver la confianza de usuarios de centros comerciales, hoteles, servicios públicos, gimnasios, geriátricos, entre otros establecimientos.

Regades valoró el esfuerzo y la colaboración público-privada realizada para el desarrollo de esta unidad móvil de desinfección ya que este es “un proyecto cien por cien marca Vigo que significa dar un paso más en el camino hacia la seguridad que todos necesitamos”.

En palabras de Jorge Sánchez, ceo de SafetyWay, “la unidad VKM19 realiza la desinfección de superficies por vía aérea, mediante la dispersión de un agente biocida por nebulización. Se trata de un tratamiento de calor y niebla seca de peróxido de hidrógeno, que no daña materiales ni superficies, aplicable incluso a dispositivos electrónicos y con una eficacia germicida total, la misma que es utilizada en la industria farmacéutica”.

SafetyWay pertenece a Grupo Hisanta, especialista en creación de soluciones de bioseguridad y protocolos, con más de 30 años de experiencia. Desde su ubicación en la Zona Franca de Vigo está trabajando, en el mercado nacional e internacional, en la gestión de los riesgos biológicos producidos por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, Covid-19, al igual que ya hicieron con los brotes del SARS-CoV y el de la Enfermedad por Virus Ébola (EVE)

Durante la presentación, sus desarrolladores explicaron que la unidad de SafetyWay no sólo es segura y ha superado todos los test analíticos sino que además es una solución inocua que no produce residuos ni ningún tipo de impacto ambiental.

Declaraciones David Regades

David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo y Presidente de Vigo Activo, destaca que el objetivo es “apoyar al sector empresarial que necesite liquidez como consecuencia del impacto del Covid-19”

Vigo 22 de mayo de 2020.-

Con la asistencia presencial de David Regades como presidente del Consejo, de Santiago Novoa, en representación de ABANCA, y de José García Costas por la Cámara de Comercio, la Junta General de Accionistas de Vigo Activo ha aprobado, en sesión celebrada hoy viernes, la ampliación del capital en un importe de 5.965.000 euros de los que -como ya se había informado- Zona Franca aportará cinco millones mediante la suscripción de cinco mil de las acciones emitidas mientras que ABanca, suscribirá novecientas cincuenta y ocho.

Como explicó el Delegado del Estado en la ZFV y Presidente de Vigo Activo, David Regades “con la inyección de casi seis millones de euros queremos apoyar al sector empresarial que necesite liquidez para consolidar su negocio y mantener el empleo como consecuencia del impacto del Covid-19”

Santiago Novoa, por su parte, reiteró el compromiso de ABANCA “con los objetivos de Vigo Activo, esto es, con el desarrollo económico de Vigo, de su área de influencia y del conjunto de Galicia. Estoy seguro de que gracias a esta ampliación de capital Vigo Activo va a hacer posibles nuevos proyectos empresariales que generarán empleo y riqueza para el conjunto de la sociedad”

En la sesión también estuvieron presentes el Director General de la entidad, Samuel Méndez y Santiago López-Guerra, que actuó como Secretario. El resto de los miembros del Consejo de Administración participaron telemáticamente en la sesión.

Esta ampliación de capital viene a sumarse al paquete de medidas que, ante el contexto de incertidumbre y de fuerte contracción económica que se está atravesando en el país, el consejo de administración de la sociedad de capital-riesgo ya había aprobado en su reunión del siete de abril. Una serie de medidas dirigidas a sus entidades mercantiles financiadas y especialmente diseñadas para aquellas que están sufriendo un impacto significativo provocado por el covid-19 y la declaración del estado de alarma. La aplicación de estas medidas está ligada específicamente al mantenimiento del empleo tanto en las pequeñas empresas o startups como en las empresas industriales ya consolidadas.

De esta forma, alineados con los objetivos señalados de generación de liquidez, de concesión de solvencia y de fomento de la actividad económica y del empleo, los accionistas de VIGO ACTIVO, han aprobado la presente ampliación de capital, que además es un ejemplo de colaboración entre principales agentes económicos y entre el sector público y privado, como son la ZONA FRANCA DE VIGO, ABANCA y la CAMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA.

Los contenedores ya están operativos desde esta semana en todos los edificios del Consorcio

La entidad ha realizado inversiones en equipos de protección como mascarillas, guantes y soluciones desinfectantes, y en contenedores para el depósito de los elementos desechables

Vigo, 14 de mayo de 2020.-

Ante la situación sanitaria creada por el Covid-19, y con el inicio de la desescalada progresiva del personal y de los usuarios de la Zona Franca, este organismo, siguiendo las indicaciones de la guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo” elaborada por el Ministerio de Sanidad, ha realizado una inversión destinada al suministro tanto de los equipos de protección necesarios como mascarillas, guantes y soluciones desinfectantes; así como contenedores para el depósito de los elementos desechables a la finalización de la jornada siendo, la Zona Franca, la primera administración que pone en uso un punto de reciclado para materiales de protección personal del Covid-19.

El delegado, David Regades, que propiciará el teletrabajo en la medida de lo posible, ha organizado un equipo de técnicos responsables en la gestión de riesgos para que implementen todas las acciones necesarias que minimicen el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o público y muy particularmente, que adopten medidas para la correcta gestión de los residuos que, por sí mismos pueden ser una fuente de expansión de la pandemia. Por eso, desde esta semana, ya están instalados en todos los edificios en los que la plantilla del Consorcio desarrolla su actividad, contenedores azules para depositar los guantes y contenedores grises donde poder deshacerse de las mascarillas.

Ante estas nuevas necesidades, el delegado consideró que “tenemos que estar preparados para esta nueva realidad laboral, porque es seguro que, desde ya, la manera que tendremos de funcionar será muy diferente porque es probable que haber sufrido esta pandemia tendrá un impacto en nuestros hábitos personales y en nuestra forma de trabajar”.

Significativamente, los trabajos técnicos e informáticos también se están reforzando ya que con más empleados trabajando desde casa, situación que incluso se dará una vez superada la crisis, Regades considera que es necesario invertir en más y mejor tecnología para conectarse de manera más efectiva con los trabajadores en remoto.

Además, se están redistribuyendo y planificando los puestos de trabajo para que se puedan mantener las distancias interpersonales de aproximadamente 2 metros en las oficinas y también se están estableciendo nuevos recorridos tanto en la entrada y en la salida de los centros de trabajo y otros que indiquen por donde desplazarse durante la permanencia en el mismo. Aunque ya se habían tomado medidas de seguridad para el personal que estaba cubriendo servicios mínimos, cuando se pase a la siguiente fase de la desescalada y se reincorpore la mayoría de la plantilla, todas las personas que trabajen en Zona Franca dispondrán de mascarillas FFP2, guantes de nitrilo, solución hidroalcohólica en zonas comunes y desinfectantes para equipos y mobiliario y monitoreo de temperatura en los puntos de entrada.

Las sesiones se realizarán a través de ZOOM (video conferencia)

+ info Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ZONA FRANCA OFRECE UNA APLICACIÓN CON LA INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS MAYORES EMPRESAS GALLEGAS

 

Vigo, 5 de mayo de 2020.-

Cumpliendo su cita anual de facilitar la mayor información económica para la toma de decisiones, la Zona Franca ha puesto hoy a disposición de las personas interesadas la base de datos de ARDÁN que ofrece, en un formato descargable, datos sobre las 20.000 empresas gallegas de mayor facturación del ejercicio 2018.

Como explicó David Regades, con esta aplicación se pueden realizar múltiples filtros sobre la muestra de empresas bien sea por nombre de la sociedad, datos económicos, sectoriales, geográficos, etc. La base de datos, que tiene un precio de 99 euros, también permite la selección de fichas de empresa y listados, con datos totalmente exportables a hojas de cálculo.

Los datos económicos proceden de los depósitos de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de PyG, Memoria e Informe de Gestión) en los Registros Mercantiles de las provincias gallegas lo que aporta seguridad y fiabilidad al trabajo realizado por el equipo de Servicios Avanzados de Zona Franca.

El Consorcio presentará en los próximos meses el "Informe Económico y de Competitividad de Galicia 2020". Con esta información y otros datos facilitados por las empresas, a través de la campaña anual de encuestas, será posible la identificación de las empresas gallegas que obtienen los Indicadores ARDÁN de 2020.

 

comprar online ----- + info producto en PDF

Las mayores empresas de Galicia al instante en tu ordenador La base de datos recoge las 20.000 empresas gallegas de mayor facturación en el ejercicio 2018. Su obtención es inmediata, a través de un enlace de descarga que enviamos por correo electrónico.

Formato descargable con software de fácil manejo para entorno Windows

Ofrece múltiples filtros por nombre de empresa, económicos, sectoriales, geográficos, etc

.Permite la selección de listados o fichas de empresa

.Información actualizada de fuentes legales

.Datos totalmente exportables a EXCEL, permite trabajar con ellos en su ordenador

Campos por empresa

.Identificativos: NIF, empresa, domicilio, código postal, teléfono*, fax*, e-mail*, web*

.Actividad CNAE (código, sector, actividad), empleo*, auditor*, certificación*

.Económicos: cifra de negocio, valor añadido, capital social, rentabilidad económica, ejercicio económico

.Otros indicadores: auditada, exportadora, certificación de calidad, certificación medioambiental

*si disponible

ESTARÁ OPERATIVA ANTES DEL VERANO Y PONDRÁ EN MARCHA UNA NUEVA RED TRANSFRONTERIZA CAPAZ DE CREAR Y CONSOLIDAR NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO

EL PROYECTO TRANSFRONTERIZO SHERPA DO MAR IMPULSA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Vigo, 28 de abril de 2020.-

Como una de las principales acciones a desarrollar por la Zona Franca dentro del Proyecto Sherpa do Mar, esta mañana el Delegado ha firmado el contrato con la empresa Ilunion Tecnología y Accesibilidad S.A, del grupo ONCE, para el desarrollo de una plataforma Web, denominada i-Sherpa, que dará apoyo al proyecto europeo para la mejora tecnológica del sector marino-marítimo de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Como explicó David Regades, el objetivo fundamental de este proyecto es que se creen nuevas empresas que, en base a las sinergias tecnológico-científicas existentes, sean capaces de generar empleo con especial atención al colectivo joven de nuestra sociedad.

La plataforma web i‐Sherpa será la principal herramienta operativa del proyecto Sherpa do Mar y su objetivo es facilitar el trabajo de los mentores, emprendedores/as y empresas implicadas en este proyecto transfronterizo diseñado para mejorar la competitividad de los sectores vinculados al mar de nuestra eurorregión. La plataforma i-Sherpa establecerá un listado de cuestionarios de desempeño y cálculo de indicadores en base a lo que se podrá establecer un plan de acción así como monitorizar la evolución de este proyecto que va a poner en marcha una nueva red transfronteriza que cree y consolide nuevas actividades empresariales intensivas en conocimiento en el ámbito marino-marítimo.

Además de esas funciones, y a modo de catálogo de ideas de negocio de acceso público, i-Sherpa servirá también de soporte para la publicación de información sobre los proyectos de emprendimiento que vayan surgiendo a raíz de esta iniciativa. Adicionalmente, ofrecerá un espacio que servirá de punto de encuentro entre ofertantes y demandantes de conocimiento en el sector marino-marítimo de la Eurorregión.

Se prevé, si las circunstancias actuales lo permiten, que esta plataforma esté operativa antes del verano para que, lo antes posible, se llegue a la creación de empresas en el entorno marino.

El proyecto Sherpa do Mar

Sherpa do Mar es uno de los tres proyectos de la convocatoria POCTEP 2019, cofinanciado en un 75% por el FEDER, en los que la Universidad de Vigo es el principal beneficiario y en el que Zona Franca participa como uno de los nueve socios con una aportación que rondará los doscientos mil euros. El proyecto tiene como objetivo crear y revitalizar una plataforma eurorregional en Galicia y el norte de Portugal para la promoción de la competitividad en el sector marítimo a través de la promoción de empresas de base tecnológica con alto valor añadido.

El proyecto está liderado por el grupo REDE de la Universidad de Vigo y, junto con este grupo de investigación, participan Campus do Mar y el Vicerrectorado de Investigación, el Consorcio Vigo Franca, la Agencia Gallega para la Innovación (GAIN), la Universidad de Santiago de Compostela y A Coruña por la parte gallega y Asociación de Transferencia de Tecnología de Asprela (UPTEC), la Universidad de Inovación de Oporto (UPorto-UPIN), el Centro Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental (CIIMAR) y el Foro de la Asociación de Economía del Océano, por el lado portugués.

EL INTERÉS EMPRESARIAL SOBRE LA FORMACIÓN TELEMÁTICA DE ZONA FRANCA DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL SUPERA TODAS LAS PREVISIONES

Vigo, 22 de abril de 2020.-

Una convocatoria de formación online sobre marketing digital aplicable a los negocios internacionales que la Zona Franca convocó con la idea de dar cabida a un grupo de 25 empresas, ha tenido tanta demanda que, en menos de una hora, desbordó todas las previsiones iniciales al inscribirse en ella más de cien empresas. Demostrado el interés y la oportunidad de esta formación accesible y gratuita, y para no dejar tener que dejar a nadie fuera, el delegado, David Regades, consideró necesario triplicar los recursos de este webinar sobre Marketing Digital Internacional que, a partir de hoy, se va a celebrar en tres sesiones y en tres ediciones a lo largo de las próximas semanas.

En la sesión de apertura, el Delegado trasladó a las empresas que la idea de llevar a cabo esta iniciativa partió de la situación del Estado de Alarma decretado por el Covid 19 que cerró la posibilidad de llevar a cabo las acciones comerciales habituales como son viajes de empresa, asistencia a ferias o misiones comerciales. Este cierre ha dado como resultado que en este momento el Márketing Digital se haya convertido en la herramienta estratégica más potente que las empresas tienen a su alcance para reactivar su negocio. Una herramienta de la que ya en la realización de los diferentes programas que promueve Zona Franca, como son los Miércoles de Internacionalización, Vía Exterior, Cultura Exterior o Vino Exterior, se había detectado que era enormemente necesaria al tiempo que muy desconocida para muchos profesionales.

El objetivo que se persigue con esta formación, que imparte José Alcaniz fundador y gerente de Esterea Comunicación Digital, es que los asistentes conozcan cómo poner en marcha estrategias de internacionalización empleando las herramientas actuales de Marketing Digital. Esta formación incluye también tutorías personalizadas para las empresas que í lo soliciten y que se celebrará igualmente por medios telemáticos en una fecha a convenir entre el ponente y la empresa.

Regades destacó que ahora más que nunca Zona Franca seguirá colaborando con las empresas en su formación en materia de internacionalización, con nuevos contenidos adaptados a las circunstancias actuales y escuchando a las empresas, como ha hecho siempre para ofrecer programas que cubran sus necesidades más inmediatas.

Webinar: Marketing Digital Internacional

22/abril - 29/abril - 6/mayo 2020

9:30h a 12:30h

¡Queremos seguir apoyando a las empresas durante el estado de alarma!

Conoce cómo poner en marcha estrategias de internacionalización empleando las herramientas actuales de Marketing Digital

FORMACIÓN 100% ONLINE

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, te invita los próximos miércoles 22, 29 de abril y 6 de mayo a participar en un webinar sobre Márketing Digital Internacional.

No queremos que perdáis la oportunidad de seguir en contacto con los procesos de internacionalización. Ahora, más que nunca, hay que estar al tanto de cómo cambia la manera de hacer negocios en los entornos internacionales.

Nos adaptamos a esta nueva situación y os hacemos llegar los #miércolesdeinternacionalización desde un nuevo espacio, vuestro ordenador (tablet, teléfono...), y así seguiremos hasta que nos volvamos a encontrar de nuevo. Los próximos 22/abril, 29/abril y 6/mayo de 9:30h a 12:30h celebraremos un webinar (dividido en tres sesiones) cuyo objetivo es dar a conocer las herramientas actuales de Marketing Digital en el mercado.

22/abril - Marketing de atracción. Definición de Buyer Personas y Customer Journey

29/abril - Definiendo tu plan de marketing digital internacional

6/mayo - Herramientas de Marketing Digital para la internacionalización

Las empresas interesadas en asistir deberán comprometerse a participar en la totalidad del programa. Se pone a disposición de los participantes un servicio de tutorías para aquellos que así lo soliciten.

La participación es gratuita y las plazas son limitadas, los interesados en acudir deben confirmar su asistencia en el siguiente enlace:

CONFIRMA AQUÍ TU ASISTENCIA

 

LA SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO VIGO ACTIVO AMPLIA SU CAPITAL PARA APOYAR FINANCIERAMENTE Y APLAZAR LAS CUOTAS DE SUS SOCIEDADES PARTICIPADAS

- Con la inyección de casi seis millones de euros en la economía del área de Vigo toda empresa, independientemente de su tamaño, recibirá apoyo para consolidar su negocio y el empleo

- En esta crisis sanitaria la empresa y el empleo cuentan con Zona Franca que, a través de Vigo Activo, estudia nuevas inversiones

Vigo, 7 de abril de 2020.-

Ante el contexto de incertidumbre y de fuerte contracción económica que se está atravesando en el país, el consejo de administración de la sociedad de capital-riesgo VIGO ACTIVO ha aprobado, en la reunión mantenida esta mañana a través de videoconferencia, una serie de medidas dirigidas a sus entidades mercantiles financiadas especialmente diseñadas para aquellas que están sufriendo un impacto significativo provocado por el covid-19 y la declaración del estado de alarma. Como se ha dejado muy claro durante la reunión del Consejo, la aplicación de estas medidas va ligada al mantenimiento del empleo tanto en las pequeñas empresas o startups como en las empresas industriales ya consolidadas. Para llevar a cabo estas nuevas acciones de reforzamiento de la actividad económica, se ha aprobado la propuesta de Zona Franca de ampliación de capital por 5.965.000 euros mediante la suscripción de acciones de las que la propia Zona Franca adquirirá el valor correspondiente a cinco millones de euros. A este respecto, como delegado de Zona Franca, David Regades ha manifestado que esta aportación así como el resto de medidas vienen del convencimiento de que “las empresas necesitan respuestas rápidas y eficaces y en eso estamos trabajando como un equipo con todas las industrias y startups vinculadas a nuestra actividad”

En resumen, para las 62 startups provenientes de las aceleradoras de empresas VIAGALICIA y BFA y que tienen en la actualidad préstamos participativos por un importe máximo de 50.000€ cada una, el apoyo financiero será articulado a través de dos vías. La primera consiste en un aplazamiento para las cuotas devengadas en los meses de marzo y junio provocando un traslado de todas las cuotas a un semestre y, la segunda, será realizar una aportación adicional del 50 por ciento del desembolso inicial suscrito (hasta 25.000€) a aquellas sociedades que lo soliciten- En el caso de entidades con participación directa en el capital provenientes también de ambas aceleradoras, se les podrá otorgar un préstamo participativo en una cuantía que vendrá determinada por el 50% de la financiación inicial concedida por VIGO ACTIVO (hasta 25.000€) a aquellas sociedades que lo soliciten. En este caso, dichos préstamos se capitalizarán en función de la valoración inicial de entrada de VIGO ACTIVO S.C.R. en su capital.

Fuera del marco de las aceleradoras de empresas, actualmente Vigo Activo participa en 12 empresas ya consolidadas sobre las que el Consejo de Administración recibió esta mañana un detallado informe de situación de cada una de ellas. De cara a estabilizar en la medida de lo posible la situación financiera y patrimonial adversa que sufran como consecuencia directa del covid-19, se estudiarán las necesidades de forma individual de cada una de estas empresas para garantizar, en la medida de lo posible, la inversión y el mantenimiento del empleo asociado a la misma. En el caso de que se estudien nuevas aportaciones, estas vendrán condicionadas a la obtención de una garantía sobre estas cantidades. Y en el caso de que tengan préstamos participativos suscritos al margen de las políticas de fomento de innovación, y que se concretan en la concesión de préstamos ligados a operaciones de compra, financiación de actividades de desarrollo y otras, las medidas a articular pueden ir encaminadas, igual que en el caso anterior, a aplicar un aplazamiento para las cuotas devengadas en los meses de marzo y junio y, también, realizar una aportación adicional del 25% del desembolso inicial suscrito a aquellas sociedades que lo soliciten, que se articulará en un nuevo préstamo participativo con una serie de condiciones de análisis.

Nuevas inversiones

Para nuevos proyectos de inversión sin vinculación anterior con VIGO ACTIVO, S.C.R, se enmarcarían en la operativa tradicional de la sociedad, vinculado a la política de inversiones recogidas en sus estatutos sociales. Estas nuevas inversiones preferentemente se dirigirán a sociedades con un volumen mínimo que las haga invertibles; que pertenezcan a sectores estratégicos del área de influencia de VIGO ACTIVO y siempre se valorará el efecto positivo que ello tenga sobre el empleo.

ZONA FRANCA HABILITA EN SU WEB UN MÓDULO INFORMATIVO CON TODAS LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y LABORALES DE APOYO A LAS EMPRESAS

Vigo, 30 de marzo de 2020.-

Ante una situación de excepcionalidad como la que se está atravesando en el país, desde la Zona Franca de Vigo se han querido intensificar las acciones de comunicación de relevancia para las empresas de Galicia por lo que, desde hoy, se puede tener acceso desde su página web a las diferentes medidas de apoyo a la actividad económica bien sean estatales, autonómicas, locales y como de la propia Zona Franca.

En este módulo de información se irán publicando unas fichas con toda la información básica y acceso a más contenidos estructurados en campos como beneficiarios, plazos, cuantías y enlaces para la tramitación. Como otra Información económica relevante en esta entrada, destacada en cabecera de la web institucional, también se incluyen contenidos financieros, fiscales, laborales. Así mismo desde Zona Franca se enviará a las empresas de Galicia un boletín informativo con todas las actualizaciones que se vayan produciendo.

Tras la declaración del confinamiento obligatorio para toda la población y tal y como ha manifestado David Regades “en Zona Franca hemos adoptado todas las medidas necesarias para el mantenimiento de nuestras actividades con el único objetivo de cooperar con el mantenimiento de la competitividad y el empleo de nuestros sectores industriales y empresariales por eso, también vamos a incorporar un módulo de sugerencias con respuestas tabuladas desde donde podamos ir viendo las necesidades de las empresas para tratar de darles la respuesta que ellas necesitan”

El Delegado del Estado también ha declarado que “conjuntamente con las medidas de ayuda que en Zona Franca tomamos la semana pasada, ahora estamos desarrollando este trabajo informativo para dar soporte al tejido productivo y, en breve, haremos públicas otras acciones que pondremos en marcha para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebrote de la actividad económica”.

Ver medidas de apoyo

Vigo, 25 de marzo de 2020.-

Para hacer frente al impacto que esta crisis originada por el Covid-19 está teniendo en las empresas y mitigar en la medida de lo posible sus repercusiones en nuestra economía, el Pleno del Consorcio de la Zona Franca, solidario en su papel de agente de desarrollo, ha aprobado hoy una serie de medidas urgentes cuyos primeros beneficiarios serán las entidades instaladas en los distintos inmuebles y polígonos del Consorcio. Se estima que la cantidad a condonar en las rentas de los meses de marzo y abril seguramente oscilará entre 710.000 y 1.420.000 euros, aunque dicha cifra depende de lo que declaren las empresas que haya bajado su facturación en dicho periodo. Como se avanzó hace días, para que este refuerzo económico también pueda llegar a otras empresas, Zona Franca inyectará 5 millones de euros a la sociedad de capital-riesgo Vigo Activo. Este paquete de medidas extraordinarias se han votado por unanimidad siendo todos los vocales de Zona Franca, con el Alcalde-Presidente, Abel Caballero y el Delegado del Estado, David Regades, conscientes de la necesidad de redoblar los apoyos a las empresas durante el período de emergencia por el Covid-19.

En concreto, el Pleno, reunido esta tarde por primera vez en la historia de Zona Franca de forma telemática, ha resuelto que estas medidas serán aplicables a los usuarios de los polígonos de Balaídos y Bouzas arrendatarios de edificios de oficinas, naves y almacenaje exterior; a los alojados en el Centro de Servicios del PTL y en la nave logística; a los que están en el Centro de Negocios, en el Edificio Tecnológico y en las naves bioclimáticas de Porto do Molle; en el CIE y Edificio de Servicios de A Granxa; en los edificios dotacionales de Montero Ríos y Plaza de la Estrella y en la Casa do Reloxo de Baiona.

A todos ellos, y como norma general, la Zona Franca les exonerará del pago de la renta o del canon de servicio o la bonificación su importe sin que ello suponga una modificación de los contratos de arrendamiento o prestación de servicios suscritos. En caso de que los beneficiarios de estas medidas obtuviesen otras ayudas públicas destinadas a financiar sus gastos de arrendamiento, éstas primarán sobre las medidas aprobadas por el Consorcio, de manera que el beneficiario deberá proceder a la devolución de los importes económicos que haya recibido. Para la aplicación de estas medidas es necesario que el interesado realice una solicitud previa y que, en los casos en que sea un requisito el descenso de facturación, se acredite el mismo.

Las rentas y los cánones por servicios prestados correspondientes al mes de abril de 2020 no se cobrarán en abril y serán facturadas (en las cuantías que resulten de la aplicación de las medidas contempladas) en la primera quincena de junio de 2020. Asimismo, en esta facturación que se emitirá en junio, se incluirán también los abonos por corrección o bonificación de las rentas y cánones de servicio del mes de marzo. Del mismo modo las rentas y cánones correspondientes al mes de mayo de este año también se cobrarán en junio. Las rentas correspondientes al mes de junio se facturarán en julio.

Específicamente, se acordó eximir de la renta de marzo y también de la de abril en el caso de que se extienda a ese mes la declaración del estado de alarma, a todos los inquilinos de locales destinados a restauración y, en general, a aquellos locales que, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma y el artículo 7 del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, han tenido que suspender su actividad y/o paralizar su apertura al público:

A los inquilinos de oficinas, naves y otras construcciones y de superficie exterior se les bonificará el 100% de la renta correspondiente al mes de marzo de 2020 y, en caso de que la declaración de estado de alarma se extienda a todo o parte del mes de abril, bonificación también del 100% de la renta del mes de abril de 2020 cuando su facturación se haya visto reducida, respectivamente en los meses de marzo y/o abril, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación mensual del semestre anterior. Para esas empresas que hayan visto reducida su actividad al 50 % en relación con el promedio de facturación mensual del semestre anterior, la bonificación será del 75% de igual manera para marzo y en el supuesto de abril. Esta bonificación no resultará aplicable en el supuesto de contratos de arrendamiento que estipulen una renta variable para superficies exteriores.

A todos los Emprendedores, localizados en el CIE A Granxa en O Porriño, en el vivero del Centro de Negocios, del Edificio Tecnológico y de los talleres industriales de Porto do Molle en Nigrán, y en la Casa do Reloxo en Baiona la Zona Franca les exime del canon de servicio de marzo y el de abril, si continúa la alarma. Para los usurarios de espacios de coworking se aprobó la exención de renta mientras se mantenga el cierre de estos espacios.

El Pleno acordó facultar al Delegado del Estado para que sea él quien apruebe o deniegue la exención o bonificación que corresponda a cada uno de los potenciales beneficiarios de las medidas aprobadas.

Así mismo, se informó al Pleno que el Comité Ejecutivo ha facultado a David Regades para promover en la Junta de accionistas de Vigo Activo una ampliación de capital por un importe total de 5.965.000 euros mediante la emisión de 5.965 acciones de 1.000 euros y a suscribir en nombre del Consorcio 5.000 de esas acciones. Este aumento de capital es particularmente conveniente desde el punto de vista del interés social, ya que va a suponer inyectar una importante dotación de recursos al permitir a la sociedad de capital riesgo incidir en el marco de su política de inversión de la siguiente manera:

En el caso de sociedades participadas en las que se haga necesaria una inyección adicional de recursos financieros, se estudiarán de forma individualizada las necesidades y la instrumentalización de una posible nueva inversión atendiendo a sus circunstancias actuales y a la situación de VIGO ACTIVO S.C.R. en cuanto al cumplimiento de los coeficientes obligatorios recogidos en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre de Sociedades de Capital Riesgo, de forma que o bien se produzca una entrada directa en el capital de la sociedad invertida o bien se articule un préstamo participativo capitalizable (por ejemplo 25.000€ adicionales en el caso de VIA GALICIA o BFA) a la sociedad que lo solicite y esté impactada directamente) o una novación de los existentes en caso de que se simultanearan ambos tipos de inversión.

En el caso de sociedades a las que se hubieran concedido préstamos participativos, se estudiarán las necesidades de novación de las condiciones de los mismos, tanto de los importes dispuestos, de los plazos de devolución o periodos transitorios de carencia (aplazamiento de las cuotas correspondientes a marzo y junio ) o de la modificación de las ventanas de capitalización de los mismos.

En el caso de nuevas inversiones sin participación previa de VIGO ACTIVO, las mismas se articularán “preferentemente” a través de la entrada directa en capital con ventana de salida en función de una serie de condiciones pactadas, tal y como viene siendo habitual.

En la misma sesión que se acordó adjudicar el contrato de “Arrendamiento de industria del Centro Comercial A Laxe, en Vigo” a la única oferta presentada por la UTE OPTIMA ASSET MANAGEMENT IBERICA, S.L.-OPTIMA ASSET MANAGEMENT, S.L. por una renta anual de un millón trescientos un mil euros IVA excluido y, dado que todavía la gestión corre a cargo de Zona Franca, el Pleno acordó no cobrar a los arrendatarios de locales y zonas comunes del centro comercial obligados a cerrar por imperativo legal, el pago de la renta y los gastos de comunidad mientras persista el cierre del establecimiento, como tampoco lo hará a aquellos otros que aun pudiendo abrir sus instalaciones han procedido a su cierre por falta de público.

COMPRA DE EDIFICIOS Una vez que el pasado día 20 de este mes el gobierno local de Vigo ratificó la propuesta definitiva de venta del edificio del antiguo Rectorado de la Universidade de Vigo y el anexo, situados en las calles Arenal y Oporto, a la Zona Franca y dado que ya en diciembre de 2018 se había facultado al Delegado del Estado a formalizar dicha compra por 5.615.168 euros, en el Pleno de hoy se ha anunciado que en los próximos días, y cuando la situación lo permita, se firmarán las escrituras ante notario. Se cierra así un largo proceso de negociaciones entre Zona Franca y el Ayuntamiento de Vigo iniciado en el año 2014.

Este edificio levantado a finales del S XIX con un proyecto clasicista de Manuel de Uceda para ser residencia particular de Fernando Carreras, ha sido también sede del Banco de España, Gobierno Militar, sede del Rectorado de la Universidad de Vigo y actualmente estaba dedicado a dependencias municipales. Con su compra, Zona Franca se hace con la propiedad de una de las construcciones más nobles de Vigo que dispone de una superficie de 2.782 metros cuadrados, y del edificio anexo de 991 metros cuadrados donde estaban las oficinas locales de la Diputación, con lo que podrá instalar su sede en pleno centro de la ciudad. El actual edificio del Consorcio de 2.365 metros cuadrados, situado en el área portuaria de Bouzas en régimen de concesión administrativa otorgada por la APV, se dedicará a uso empresarial “para cubrir la demanda de empresas y autónomos que precisan suelo en régimen franco” según explicó David Regades.

El máximo órgano de decisión de Zona Franca también ha acordado en su sesión de hoy la adquisición del inmueble situado en el número 27 de la calle Real de Vigo, por un importe de 796.703,50 euros más IVA. La compra de este inmueble que se destinará a albergar las instalaciones de la asociación Down Vigo, se ha podido realizar una vez que se han superado los tramites internos del Consorcio del Casco Vello y el acuerdo sobre las tasaciones inmobiliarias de ambos organismos. Es intención de la Asociación Down Vigo destinar dicho inmueble a ser su sede principal en Vigo albergando el resto de los servicios, e incluso, una cafetería abierta al público que será regentada y atendida por los propios asociados. Zona Franca le comprará ahora el edificio, que a penas conserva su fachada, al Consorcio Casco Vello, redactará el proyecto y realizará la obra para, posteriormente, alquilarlo íntegro a la Asociación Down Vigo.

La Zona Franca de Vigo activa medidas extraordinarias para mitigar el impacto económico del coronavirus

  • Reforzará la sociedad de capital riesgo Vigo Activo con una aportación financiera inicial de 5 millones de euros.
  • David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, garantiza “el total compromiso” con el tejido industrial gallego y pone a disposición de las empresas “todo el capital relacional” de la institución y “todas las herramientas disponibles para fortalecer la economía y el empleo”.

 

Vigo, 16 de marzo de 2020.

“La Zona Franca de Vigo es una herramienta fundamental en la economía de nuestra área. Ahora más que nunca tenemos que hacer que funcione al 100% porque de nosotros dependen más de 625 empresas y cerca de 21.500 empleos”. Este compromiso de responsabilidad fue el primer mensaje de la declaración institucional realizada hoy por el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, en la que dio a conocer una urgente batería de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas para que puedan mitigar en la medida de lo posible los efectos económicos de la situación de alarma generada por el coronavirus.

Son medidas extraordinarias adoptadas “como institución pública y como agencia de desarrollo económico, para mitigar el impacto económico en la realidad de los trabajadores y de las empresas”, manifestó David Regades.

La inyección económica inicial de la Zona Franca de Vigo consiste en una aportación financiera de 5 millones de euros a través de Vigo Activo, sociedad de capital riesgo que eleva así su dotación de fondos a 23 millones de euros.

Mientras dure la situación de alarma sanitaria, los préstamos participativos de Vigo Activo tendrán un período de carencia temporal. Para aligerar tensiones de tesorería, se analizarán aplazamientos de cuota (marzo y junio). Además, habrá un estudio individualizado de casos particulares de sectores y empresas especialmente afectadas por la crisis del COVID-19, con el objetivo de reajustar las condiciones de los préstamos participativos. Estas medidas pueden incluir el incremento de las cantidades dispuestas y la variación de los plazos de devolución, explicó David Regades en la declaración institucional de Zona Franca de Vigo.

Otra medida adicional consiste en prestar “apoyo financiero concreto y singular” a cada una de las más de 70 empresas gallegas -su volumen de facturación conjunta supera los 60 millones de euros- en las que Zona Franca de Vigo tiene participación a través de Vigo Activo. Esta iniciativa dará estabilidad laboral a los más de 800 trabajadores con los que cuentan estas empresas, en las que “se analizará la situación de cada una” para detectar sus “posibles necesidades de capital”.

La aportación financiera inicial de 5 millones para reforzar el capital de Vigo Activo “se ampliará en función de las necesidades”, avanzó el delegado de Zona Franca de Vigo, quien pone a disposición de las empresas “todo el capital relacional del que disponemos, facilitando la interacción entre los distintos actores económicos”. Manifestó asimismo el “total compromiso” de la institución con el tejido empresarial gallego y comprometió la activación “de todas las herramientas para fortalecer la economía y el empleo de esta área”.

Por su parte, las empresas que realizan su actividad en espacios de la Zona Franca, desde oficinas administrativas hasta naves de producción, tendrán a su alcance la flexibilización de rentas, ya sea con aplazamientos en el pago de alquileres o con reducciones de cuota. Mientras dure la situación de alarma sanitaria habrá suspensión del pago de renta para las empresas que no puedan ejercer su actividad, y para las que vean ralentizado su día a día habrá aplazamiento o reducción de la cuota en el mismo porcentaje en el que hayan decrecido sus ingresos.

En el caso de emprendedores y de empresas de nueva creación asentadas en espacios de la Zona Franca de Vigo, por “su situación de especial vulnerabilidad” habrá bonificación de sus rentas con independencia de que mantengan o no actividad.

David Regades finalizó su declaración institucional con el agradecimiento encarecido a todo el personal de los servicios de emergencias y fuerzas de seguridad del país, con un recordatorio especial para los profesionales de todos los ámbitos del sector sanitario. Tuvo también palabras de agradecimiento para las empresas del sector alimentario y para todos los que mantienen viva la economía de España.

Vídeo íntegro de la declaración institucional de David Regades, delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, en este enlace: https://www.facebook.com/zonafrancavigo/videos/3906278809382562/